ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی انجمن علمي آسيب شناسي ايران
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
آسیب دارویی و رادیاسیون روده باریک
از تاریخ 1395/05/01 لغایت 1397/05/01
انجمن علمي آسيب شناسي ايران
روش ها و معيارهاي تشخيص ديابت
از تاریخ 1395/02/18 لغایت 1396/02/18
انجمن علمي آسيب شناسي ايران

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید